Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Ańron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Shirley Sleysterboek

Warnerius Sleijster  - emigrant naar Pella USA  (1818 - 1891)
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Albertus > Hendrik Willem > Albertus > Warnerius

Citaten betreffende zijn emigratie naar Pella en Orange City in Iowa/USA
(vertaling Harry Sleijster)

---- 1852 ----

"Dutch Emigrants to the United States 1835-1880",
(samengesteld door Prof. R.P.Swierenga, Kent/Ohio)
maakt melding van de Scheepslijst van 1852:

Sleijster, W; timmerman; 35 jaar oud; met echtgenote; zonder kinderen; bestemming: Pella, Iowa; herkomst: Zutphen

K. van Stigt / "Geschiedenis van Pella, Iowa en omgeving.", 1897,
vermeldt een lijst van in 1852 aangekomen personen, w.o.:

Werner Sleyster
Mrs. W. Sleyster

---- 1860 ----

Henry Hospers schrijft op 19-9-1895 in "De Volksvriend":

Plannen tot verhuizing werden gemaakt ten gevolge van de toenemende bevolking en de steeds stijgende prijs van landerijen in de Hollandse kolonie Pella, zodat mingegoeden bezwaarlijk een eigen stuk land konden bekomen... In 1860 moest schrijver dezes enige weken in Missouri doorbrengen. Hij zag daar hoe dagelijks grote aantallen wagens met huisgezinnen, vee en landbouwgereedschappen de Missouri-rivier overtogen om in oostelijk Nebraska homes te zoeken; hij vernam hoe allen die de moed hadden om zich op de prairien te vestigen, vonden wat zij zo begeerden. In Pella teruggekomen zijnde sprak hij met enkelen over de indrukken, die hij omtrent landverhuizing naar het westen ontvangen had. Met de heren A.C.Kuyper, destijds ouderling bij de 1e Gereformeerde gemeente te Pella, W. van Asch, W.Sleyster, en G.P.H.Zahn, allen nu overleden, werd menige conferentie gehouden over de mogelijkheid om met enige Hollandse huisgezinnen naar die streken te emigreren. Zelfs werden plannen beraamd met het doel om landerijen te kopen en fondsen te verkrijgen, doch deze pogingen werden met teleurstelling bekroond, en de losweg gemaakte plannen vielen in duigen.
Niettemin werd de behoefte naar emigratie dringender gevoeld en begeerte naar verhuizing sterker.

---- 1860 ----

Jacob van Hinte - "Nederlanders in America" (1929)

blz. 465: hoofdstuk: "Sioux County, een dochterkolonie in het Verdere Westen":

 Vanaf 1860 begonnen prominente leiders in Pella zoals H. Hospers, A.C. Kuyper, W. van Asch, W. Sleyster en anderen, besprekingen te houden en plannen te maken om een gezamenlijk fonds op te richten voor de verwerving van land. Vanwege de burgeroorlog werden deze plannen op dit tijdstip niet verwerkelijkt, maar toch was de noodzaak te emigreren meer dringend gevoeld en het verlangen om te vertrekken groeide sterk.

 

1861 -- 1865

Het boek "Geschiedenis van Pella, Iowa en omgeving."
door K. van Stigt, 1897

Hij vermeldt in een lijst "vrijwilligers in de burgeroorlog 1861-1865":

Warnerus Sleyster

Hij vermeldt in een lijst "vrijwilligers in de burgeroorlog 1861-1865":

Warnerus Sleyster
(Op een lijst van gewonden werd hij niet vermeld)

1870 -- 1883

A. van der Meide schrijft op 19-9-1895 in "De Volksvriend"
"Hollandse gemeenschappen in Sioux County, Iowa."

Hier werden straten uitgezet, en stegen, en de naam gegeven van Orange City. Dit was in 1870...

In 1871... de bevolking telde nu 24.
In 1873 zagen wij andere gebouwen verrijzen, als daar zijn: de store van W. Sleyster en C. Hospers, .... Bevolking 151.
In 1883
werd Orange City als een stad ge´ncorporeerd. De commissioners, door den Rechter daartoe aangesteld, waren Jelle Pelmulder, W. Sleyster, John Kolvoord, W.H. Casady, en schrijver dezes.

---- 1873 -----

Jacob van Hinte - "Nederlanders in America" (blz. 479)

Het volgende jaar (1873) openden W. Sleyster, C. Hospers, A.J. Betten en P. Ellerbroek winkels, terwijl Pierce en Lewis een makelaarskantoor openden en A.K. Webb een rechtskantoor, enz.. Het aantal huizen nam dus toe en het getal der inwoners bereikte een totaal van 151.

 

---- 1873 ----


Foto: Het 2e Orange City warenhuis
Warner Sleyster en Cornelius Hospers, eigenaren, 1873
(Er is geen foto van de 1e winkel, gevestigd door Henry Hospers)

 

1873 - 1900

Charles L. Dyke schreef in ▒ 1940 "De geschiedenis van Sioux County"

Blz. 413: Peter Ellerbroek. Na het verlies van zijn vrouw Carrie Sleyster leefde hij met zijn dochter Johanna, hij stierf op de leeftijd van 79 jaar. Hij was lid van de Presbyteriaanse kerk...

Blz. 435: Mr. Sleyster en C. Hospers waren de eigenaren van het enige grote warenhuis. Mr. en mrs. Sleyster woonden in het achterste deel van het winkelgebouw en zij was de enige modiste/naaister van de stad. Zij waren een goed bij elkaar passend koppel, beide erg klein van gestalte en nogal gezet. Mr. Sleyster had vrolijke scherpe donkere ogen, en bakkebaarden die zijn gezicht van oor tot oor bedekten.
...
Wat een typische plattelandswinkel was dat, volgepakt tot het uiterste met al het nodige van de pionierstijd. Er was altijd de intrigerende geur, eigen aan deze plaatsen, de frisse reuk van manufacturen, vermengd met die van de verschillende partijen goederen die overal stonden in open vaten en jutezakken.

Enkele actuele Pella links:
Emigratie omstreeks 1850 | Brief uit Pella 1854 | Pella.org | Pella TulipTime&History
! | Pella's Links