Home | Inleiding | Zutphen | Oudste gegevens | Schrijfwijzen | Beroepen | Geloof | HRC | Stamvaders

Zutphen
(de tijd waarin zij leefden - de 17e eeuw)

De eerste drie stamvaders leefden in de 17e eeuw: Thomas-I werd geboren in 1600, Thomas-II werd geboren in 1638 en Willem werd geboren in 1671. Zij leefden in de zgn. Gouden Eeuw. De Reformatie had plaatsgevonden van 1517 tot 1600 en de strijd tegen de Spaanse overheersing was achter de rug. In de Gouden Eeuw was het echter niet alles goud wat er blinkt. Voornamelijk het westen van Nederland profiteerde van de welvaart. Er was een relatief hoge levensstandaard, maar dat is dan wel in vergelijking met andere landen, en niet in vergelijking met onze tijd.

Kerkelijk werden alle inwoners van het land geacht tot de Hervormde Kerk, de volkskerk, te behoren, maar er was ruimte voor andersdenkenden, zoals doopsgezinden en rooms-katholieken. Omstreeks het jaar 1650 telde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ongeveer 2 miljoen inwoners, waarvan er ongeveer 1 miljoen lid waren van de Hervormde Kerk (die tot 1816 Gereformeerde Kerk heette). Van het geloofsleven van de 17e-eeuwse mens wordt als een algemeen kenmerk wel genoemd, dat men in grote lijn doordrongen was van Gods aanwezigheid in deze wereld.

Onze eestbekende voorvader Thomas-I kreeg in het jaar 1653 het stadsburgerschap van de stad Zutphen. Dat was belangrijk, want zolang je geen stadsburger was, kon je ook geen aanspraak maken op diverse voorzieningen, zoals b.v. de armenzorg. En ook bij het vinden van werk hadden ingeborenen bepaalde rechten en voorrechten. De zich in de stad vestigende vreemdeling moest zich eerst bewijzen.

Zutphen, de stad waar zij woonden. 

De Winkler-Prins encyclopedie van 1888 gaf een duidelijke beschrijving de geschiedenis van de stad Zutphen:

"De stad Zutphen schaarde zich in 1572 aan de zijde van de Prins van Oranje, zodat eerlang de Spaanse troepen onder Frederik van Toledo er een vreselijk bloedbad aanrichtten. In 1579 kwam zij aan de zijde der Staten, doch werd in 1583 door Tassis bezet en bleef in de macht der Spanjaarden, totdat Maurits haar in 1591 veroverde. In 1672 moest zij tijdelijk een Franse bezetting innemen; was van 1784 tot 1787 het toneel van revolutionaire bewegingen; had reeds in 1795 vr de komst der Fransen een gehele reorganisatie tot stand gebracht en deelde voorts in het lot van Nederland, totdat zij in november 1813 door de Pruisen werd bezet. Inregel de jongste tijd is inzonderheid door de aanleg van spoorwegen de bloei der stad aanmerkelijk toegenomen."

Dit geeft ons een verhelderend beeld van de tijdsomstandigheden van onze voorouders.

De beste Zutphen links 

De kerkelijke boeken

In Zutphen beginnen de doopboeken in 1608. Doopboeken werden niet altijd even goed bijgehouden, zodat het wel mogelijk is dat er meer kinderen zijn geweest.

In de begraafboeken van de Walburgskerk en de Nieuwstadskerk werden slechts de voor- en achternaam en de datum van begraven genoteerd, dus zonder de naam van de echtgenoot of de ouders te vermelden. Daarom is het soms niet geheel zeker wie de overledene is, vooral niet als dezelfde naam vaker voorkomt. Vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 werd het verplicht om personen op ondubbelzinnige wijze vast te leggen, d.w.z. met leeftijd, namen van de ouders en eventueel de echtgenoot.

De huwelijken zijn bijgehouden vanaf 1600. Er is geen huwelijk van Thomas' ouders gevonden.

 
designed by Sitelight