IJzebrink - in relatie tot - www.sleijster.nl 

Lambert | Wolter | Postkantoor | Wolter Geboorte | Wolter Overlijden | Wolter's zus | Mien | Stamboom
Wolter IJzebrink  1893 - 1956

Postkantoor Heerde

Veluws Nieuws - 9 Februari 1949

Heerder postkantoor geopend

Het promoveerde mèt zijn directeur

RESULTAAT VAN GOEDE SAMENWERKING

De officiële opening van Heerde's vernieuwde en uitgebreide postkantoor bracht in dit gebouw Zaterdagmiddag een groot gezelschap van genodigden bijeen. Behalve de directeur, de heer W. IJzebrink, waren er de inspecteur van de P.T.T., de heer H. Hesling, de directeur van het telefoondistrict Zwolle, de heer R.S.T. Gerding, enige hoofdambtenaren van de inspectie en het personeel van het Heerder kantoor. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de burgemeester, mr. A.W. Schade van Westrum, wethouder Van Dommelen en de gemeentesecretaris, de heer K. Lubbers met de heer B. v.d. Veen als gemeente architect, de industrie o.a. door de heren J.P. van Apeldoorn, J.G. van Ark en J. Ekkels, resp. directeur van de Zeepfabriek De Klok, van Ark's Fabrieken N.V. en van de Coöp. Zuivelfabriek en verder waren er nog vele andere belangstellenden, onder wie de Gebr. Boeve en de heer E.J. Mondria als aannemers en enige dames.

De heer Hesling opende het herrezen en vernieuwde kantoor met een geestige toespraak. Heerde, zo zei hij, had vroeger een postkantoor, maar enige tijd is het er niet meer geweest. Al heeft de heer IJzebrink er de bevolking heel weinig van laten bemerken, het kantoor Heerde was een hulpkantoor geworden. Daaruit volgde, dat de heer IJzebrink, die promotie verdiende, naar elders zou moeten vertrekken. Dat was voor Heerde eigenlijk niet denkbaar. Spr. kreeg veel bezoek van hier, want men wilde het zelfstandige kantoor zien hersteld. Daartoe ontbrak nogal wat aan de omzet, maar de heer Van Apeldoorn zorgde voor de nodige vergroting daarvan. Toen was het gebouw nog volkomen ontoereikend. Gelukkig nam het gemeentebestuur de noodzakelijke uitbreiding voor zijn rekening en dank zij het werk van de heer Van der Veen, kwam alles in orde. Met ingang van 1 December werd de heer IJzebrink directeur van het kantoor Heerde, een feit, waarmede spr. hem van harte gelukwenste. De burgemeester en de gemeentearchitect bracht hij grote dank voor hun medewerking, waardoor een zo goed en mooi gebouw tot stand kwam, dat P.T.T. niet wilde achterblijven en voor een passend interieur zorgde. Zich tot het personeel richtende, zei de spr.: Ge hebt het mooiste kantoor van de Veluwe; werkt er met goede plichtsbetrachting en tot volledige tevredenheid van het publiek.

De burgemeester schetste de moeilijkheden, waarvoor de gemeente zich geplaatst had gezien. Haar postkantoor was gedegradeerd en dat kon ze niet "nemen". Er werd dus gepraat en spr. verheugde zich oprecht in het resultaat. Hij dankte dat voor een groot deel aan de heer IJzebrink, die hoog staat aangeschreven, zowel in Heerde als bij zijn superieuren en die hij hartelijk gelukwenste met zijn promotie en die van zijn kantoor. Ook tot het personeel richtte spr. zijn felicitaties; hij hoopte, dat het in dit betere gebouw van harte zou blijven samenwerken in het belang van Heerde.

De heer IJzebrink was na alle moeilijkheden, die achter hem lagen, verheugd, dat hij deze opening mocht meemaken. Het zou hem zwaar zijn gevallen, Heerde te verlaten en hij was de inspecteur zeer dankbaar voor zijn bemoeiïngen, waardoor Heerde zijn hoofdkantoor had behouden en spr. er kon blijven werken. Hij dankte, mede namens zijn gezin, ook de burgemeester en de heer Van Apeldoorn,en niet minder de heer Van der Veen, voor de grondige verbetering, van het kantoor en hoopte met, dit gehele personeel nog jaren te mogen werken in een even aangename verhouding tot het publiek, als hij hier al 14 jaar lang had gekend.

De heer Van Apeldoorn endosseerde alle dankwoorden in de eerste plaats aan de inspecteur, die de kwestie zakelijk beoordeelde en zich deed kennen als een ambtenaar in de beste zin des woords, maar ook aan de algemeen gewaardeerde directeur en het gehele personeel, dat als één man, meewerkt aan de bevordering van de belangen van industrie, handel, en verkeer, van het vreemdeingenbezoek en wat dies meer zij.

De heer Van der Veen kaatste op zijn beurt alle hem gebrachte lof terug op de inspecteur en het college van B. en W. en op zijn assistent; ook de aannemers bracht hij hulde voor hun werk en de directeur voor zijn geduld en inschikkelijkheid.

De heer K. Zevenbergen, die met twee medebestuurders de Boerenleenbank vertegenwoordigde, hoopte dat de heer IJzebrink met zijn staf van medewerkers nog vele jaren in dit ruime en lichte gebouw hun dienst zouden vervullen, want spr. had altijd de genoeglijke geest gewaardeerd, die hij op dit kantoor aantrof en tevens de uitstekende verhouding tussen ambtenaren en publiek.

Namens V.V.V. voerde de heer H.H. van Voorst het woord. Het materiele element dringt zich overal binnen zo zei hij, ook in menige V.V.V., waar men zelfs reeds spreekt van "Vreemdelingen industrie". Zo moet het niet, en zo gaat het hier ook niet bij de post, waar spr., nooit anders dan welwillendheid, en wellevendheid had ondervonden.

De heer A. Smits, hoofd der School met den Bijbel, wenste als vriend de heer IJzebrink geluk en uitte zijn grote blijdschap over diens behoud voor de vriendenkring, waarna de heer Van der Wal namens de bestellers hun tevredenheid betuigde over de grote verbetering van het kantoor waar zij vroeger moeilijk arbeidden, doch nu in de prettigste omstandigheden met de directeur en het overige personeel nog lang hoopten te mogen samenwerken.

Het slot van het officiele gedeelte vormde een dankwoord van de directeur voor deze toespraken en tevens voor de fraaie bloemstukken, die van vele zijden werden aangeboden en een feestelijke sfeer schiepen, waarin het gezelschap nog enige tijd bijeenbleef onder het gebruik van een verversing. De ogen gingen intussen te gast aan de moderne inrichting, die het kantoor heeft gekregen. De vroegere achtermuur is uitgebroken en vervangen door een glazen wand, waarachter de nieuw aangebouwde, ruime en practische bestellerskamer ligt. Verder is een nieuwe vloer aangebracht in het oude gedeelte, dat ook overigens geheel is opgeknapt en in een frisse, lichte tint geschilderd, terwijl de hal bovendien een heel ander aanzien heeft gekregen door een keurige tegelvloer. Het geheel Is een aanzienlijke stap vooruit, waarmede Heerde en zijn P.T.T. zich gelukkig mogen prijzen.
 
  Veluws nieuws
17 Februari 1950

Heerder Nieuws

VEERTIGJARIG JUBILEUM VAN
POST DIRECTEUR


Onder zeer grote belangstelling heeft gisteren de heer W. IJzenbrink zijn veertigjarig dienstverband bij de Posterijen mogen herdenken. Hoewel het bekend was, dat de jubilaris en zijn familie wensten, dat deze gedenkwaardige dag ongemerkt voorbij zou gaan, heeft men in zeer ruime kring gemeend, tegen de verwachtingen van de jubilaris in van zijn belangstelling en waardering jegens de Heerder postdirecteur blijk te moeten geven.

Juist het feit, dat de heer IJzenbrink, met het overige personeel, wordt beschouwd als een belangrijke schakel van de Heerder gemeenschap, heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat 16 Februari 1950 voor de jubilaris en zijn gezin tot een onvergetelijke dag is geworden.

Reeds vroeg In de morgen, om half acht werd de "IJzenbrinkse weerstand" gebroken, met een huldiging door het personeel. Onder aanbieding van een prachtige rookstoel werd de jubilaris bij monde van het oudste lid, de heer V.d. Wal, in hartelijke bewoordingen toegesproken. Duidelijk bracht de spreker de hoge achting, die het personeel jegens zijn directeur koestert, naar voren en bracht dank voor de wijze, waarop deze steeds met raad en daad zijn personeel terzijde staat, waardoor onderling een warme vriendschapsband is gegroeid.

In treffende woorden uitte de heer IJzenbrink zijn dankbaarheid voor het fraaie geschenk en de tot hem gerichte woorden, waarna de werkzaamheden werden aangevangen.

In de loop van de morgen bereikten de jubilaris zeer vele bloemstukken en waardevolle geschenken. In de namiddag werd een zeer druk bezoek afgelegd ten huize van de familie IJzenbrink. Hoofdambtenaren van de inspecties, collega's uit wijde omtrek en vele inwoners van Heerde, kwamen hun gelukwensen aanbieden. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de burgemeester, mr A.W. Schade van Westrum met zijn echtgenote en de secretaris, de heer K. Lubbers.
 


De bouw van het postkantoor in 1897

Het ontwerp voor het postkantoor was van architect Wissink. De gemeente kocht het pand van mejuffrouw A. Keijzer, dat werd bewoond door 'het gezin van den winkelier Overbosch'. Bang om bij de bouw verliezen te leiden, besluiten B en W om de timmerlieden van Heerde buiten de inschrijving te laten. Ze zouden niet capabel genoeg zijn voor zo'n groot werk. De raad denk er echter anders over. Na de inschrijving blijken C. Dragt en W. Sleyster de laagste inschrijvers te zijn met 8650 gulden. De bouw wordt hun gegund.

In 1975 werd het nieuwe postkantoor aan de Brinklaan in gebruik genomen.

Het oude postkantoor werd een restaurant. Bij een verbouwing in 1997 werden diverse attributen van de bouwers gevonden. Lees hier meer over de bouw (+ foto's)...

Update:
Een artikel in Heerde Historisch van december 2016 over De geschiedenis van het Postkantoor...

Lambert | Wolter | Postkantoor | Wolter Geboorte | Wolter Overlijden | Wolter's zus | Mien | Stamboom